Polityka Prywatności

W związku z najnowszą regulacją Unii Europejskiej dotyczącą ochrony danych (RODO - Ogólne
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które jest stosowane w całej UE od 25
maja 2018r.) pragniemy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz zasadach,
na jakich będzie się to odbywało.

Informujemy, że firma EM STUDIO Henryk Mikołajczyk, ul. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów
przetwarza informacje pozyskane w drodze indywidualnych działań takich jak: marketing
bezpośredni i rejestrowanie podmiotów zainteresowanych nawiązaniem współpracy poprzez
stronę: www.emstudio24.pl oraz www.emprint.pl, których firma EM STUDIO Henryk Mikołajczyk
jest administratorem. Wśród zebranych informacji mogą być dane, które według
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej nazwa RODO), mają charakter danych osobowych.

Pragniemy poinformować Państwa, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: EM STUDIO , ul.
Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów. - Henryk Mikołajczyk.
Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres
biura mieszczącego się w Rzeszowie, EM STUDIO , ul. Piłsudskiego 31 pok. 220, Henryk
Mikołajczyk, lub za pomocą adresu e-mail: rodo@emstudio24.pl.

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu
o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii
reklamowych swoich produktów oraz dla potrzeb realizacji zamówień,
między innymi do wystawiania faktur VAT zamówionych przez Państwa materiałów.
NIE udostępniamy danych osobom trzecim.

4. Państwa dane osobowe będą przez firmę EM STUDIO Henryk Mikołajczyk, z siedzibą w
Rzeszowie przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów
firmy.

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie
- wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych

Z tych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: e-mail: rodo@emstudio24.pl.
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: EM STUDIO Henryk Mikołajczyk,
ul. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów.

6. Państwa dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii
marketingowych i e-mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz pozyskane
w sposób ręczny w związku z naszą bieżącą działalnością.

7. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy
dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem
EM STUDIO Henryk Mikołajczyk